Aan de Arrondissementsrechtbank

Sector Bestuursrecht

Postbus 90125

5200 MA  ’s-Hertogenbosch

 

 

Betreft: Aanvulling op het Voorlopig Beroepschrift van 30 januari 2004.

            Beroep tegen Verlening Bouwvergunning/Vrijstelling Parkeerterrein Zwembadweg,

            Bouwen van 2 woongebouwen en parkeerkelder.

            (2203/99)

 

Eindhoven, 18 maart 2004.

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hiermee wil ik enige aanvulling en onderbouwing geven van ons beroepschrift van 30 januari 2004.

 

 

 

Procedurele bezwaren:

 

Op woensdag 16 juli 2003 werd gepubliceerd dat gedurende twee weken ter inzage gelegd zou worden de bouw- en situatietekeningen, behorend bij het plan tot het

Bouwen van twee woongebouwen en parkeerkelder op het parkeerterrein Zwembadweg.

Deze publicatie had slechts tot doel ontheffing te verlenen van artikel 2.5.29 van de Bouwverordening.

De ter inzage gelegde tekeningen waren erg beperkt en gaven, even als de eerste keer in oktober 2000,  geen beeld van het plan ten opzichten van de bestaande omgeving.

 

Naar aanleiding van deze publicatie is door ons een Zienswijze ingediend  (%  Bijlage D) bij B&W.

 

 

Op 19 augustus 2003 besluit B&W een verklaring van geen bezwaar ex art 19-1 WRO betreffende dit bouwplan bij de Provincie aan te vragen.

Hierover is niet eerst gepubliceerd, nog is er overleg geweest met de Raad.

 

Gezien het ruime tijdsverloop tussen de eerste aanvraag en deze en het fijt dat het redelijk is aan te nemen dat er thans meer en of andere belanghebbende zijn én het fijt dat er thans een andere Raad is, is het volgens ons logisch en noodzakelijk dat er wel gepubliceerd zou worden en eventuele zienswijzen aan de Raad voorgelegd zouden worden.

 

 

De vorige publicatie heeft plaats gevonden op 11 oktober 2000 en heeft daarna 4 weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn o.a. door een deel van ons bedenkingen ingediend bij de vorige Raad van Eindhoven.

 

Door onduidelijke communicatie is toen een deel van de bezwaarmakers niet ontvankelijk verklaard.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 28 oktober 2003 een nieuwe verklaring van geen bezwaar afgegeven op grond van de Raadsbeslissing uit 2000 !!    (% Bijlage E)

 

Op deze wijze worden nieuwe belanghebbenden, nu pas ontwakende belanghebbenden en in 2000 niet ontvankelijk verklaarde belanghebbenden buiten de deur gehouden. Bovendien kunnen nieuwe ontwikkelingen en veranderde omstandigheden en inzichten niet door de nieuwe Raad beoordeeld worden.

 

Deze verklaring van geen bezwaar is dus ten onrechte afgegeven.

 

 

 

 

 

Op 18 december 2003 besluiten B&W op grond van deze ten onrecht afgegeven verklaring van geen bezwaar, alsnog vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19-1 WRO van het bestemmingsplan “Eindhoven binnen de Ring 1” en tevens alsnog vrijstelling te verlenen van artikel 2.5.29 van de Bouwverordening voor het overschrijden van de rooilijnen. (% Bijlage F)

 

Vervolgens handhaaft B&W de bouwvergunning van 16 augustus 2001.

 

 

Tevens wensen wij op te merken dat van 19 juni 2003 tot 16 juli 2003 ter inzage heeft gelegen een voorontwerp van het bestemmingsplan “Eindhoven binnen de Ring 2” dat het oude bestemmingsplan “Eindhoven binnen de Ring 1” uit 1998 moet gaan vervangen.

Tegen dit plan zijn bezwaren ingebracht o.a. omdat dit plan strijdig is met de voorlopige voorziening van 2 april 2002 en het vonnis van 20 november 2002 van de Raad van State betreffende het terrein Zwembadweg.

Een nader voorstel, anders dan het voorontwerp b.p. “Eindhoven binnen de Ring”, betreffende het terrein Zwembadweg is er nog niet geweest.

 

 

 

Inhoud van onze bezwaren betreffende het plan:

 

 

Redelijke eisen van welstand:

 

 

            Het uiterlijk:

In oktober 2000 werd gekozen voor een aluminium of  RVS  buitenkant. Halverwege het proces werd dat aangepast in grauw grijze betonplaten. Aan de massieve overrompelende maatvoering werd niets veranderd. De algemene stemming bij ons in de straat is dan ook: “Wij moeten die containers niet voor onze deur…”

Het uiterlijk van eventuele nieuwbouw dient te passen in deze omgeving. Het in 2000 gepresenteerde ontwerp doet dat absoluut niet. Gezien de veranderende opinies is dat plan nu al gedateerd. Architecten zijn echt niet de enigen die verstand hebben van wat mooi is. De Eindhovense Welstandscommissie heeft er zeer zeker geen verstand van!!  Het is een ander type mens dat er straks in moet wonen, het is een ander type mens dat er straks tegen aan moet kijken.

 

 

 

Het op 13 november 2001 uitgebrachte motivatie van de Welstandscommissie slaat nergens op:

-                     Het bouwontwerp wordt vergeleken met objecten die buiten het gezichtsveld en belevingssfeer van de Zwembadweg vallen. Zo worden vergelijkingen getrokken met kantoor gebouwen op het noordelijk deel van de Paradijslaan en het einde van de Don Boscostraat. Deze gebouwen zijn vanaf de bouwlocatie niet zichtbaar.

 

-                     Er wordt geen aandacht geschonken aan de sterk afwijkende dimensies wat betreft de gevelafstanden tussen woongebouwen. De gemiddelde gevelafstand tussen woongebouwen bedraagt in deze omgeving nu 38 meter. Volgens het voorontwerp bestemmingsplan “Eindhoven binnen de Ring 2” moeten deze dimensionale verhoudingen het zelfde blijven. De noordgevel van de laagbouw komt echter op 12 meter van de bestaande woningen aan de Zwembadweg!

 

 

-                     De bouwdichtheid van de laagbouw wijkt sterk af van wat gebruikelijk is in deze omgeving. Volgens de tekening processtuk 7.10 varieert de bouwdichtheid rondom de Zwembadweg van 40 tot hooguit 60%. Op het terrein waar de laagbouw moet komen wordt ineens 80% toegestaan. Aangezien de Raad van State in zijn vonnis van 2 april 2002 de plangrens verlegd heeft tot op 12 meter uit de gevels van de bestaande woningen aan de Zwembadweg heeft dat tot gevolg dat de bouwdichtheid van de laagbouw bovengronds komt op 91,5%. (Ondergronds zelfs meer dan 100% omdat de inrit van de parkeergarage buiten het plangebied valt). Overigens: tekening processtuk 7.10, alsmede enkele andere tekeningen hebben niet ter inzage gelegen. Veel van die tekeningen zijn uit augustus en oktober 2003!

 

-                     De materiaal keuze en de zeer strakke afwerking komt in de omgeving niet voor. De Welstandscommissie baseert zich nog op een metalen buitenkant, dat daardoor het gebouw in zijn omgeving oplost lijkt me feitelijk onjuist, hebben de Heren eerst soms flink zitten blowen? In die zelfde gemoedstoestand zal de rest van de motivering ook wel geschreven zijn, helemaal het idee om dit gebouw te nomineren voor de Dirk Roosenburg prijs. Over de nu geplande grauw-grijze betonnen buitenkant heeft de Welstandscommissie geen uitspraak gedaan. Het is dus nog de vraag waarin  die oplost…

 

 

-                     Het gebouw heeft het uiterlijk van een bajes, dit wordt nog eens versterkt door het fijt dat gezien de toenemende criminaliteit het de bedoeling is de binnenhoven af te sluiten met een puntig stalen hek. (staat niet in de processtukken) De eens zo statige Zwembadweg zal veranderen tot een donker, eng, angst inboezemend, tochtig steegje waar junks en “Anne-Frank-Criminelen” hun toevlucht zullen zoeken. Stratumseind bezoekers zullen op hun weg naar huis hun behoefte laten op deze beschutting biedende plaatsen. De Welstandscommissie heeft voor deze realiteit geen oog.

 

-                     Wel oog heeft ze voor de inpandige dakterrassen, die niemand vanaf de straat of van uit de omliggende bebouwing kan zien. Trouwens wat is er nou mooi aan dakterrassen? Voor enige welstand zijn die dakterrassen trouwens veel te klein: 7.8 – 10.2 m2 .  De gevangenis in Vucht  heeft trouwens net zulke dakterrassen als luchtplaats.

 

 

-                     De binnenhoven hebben slechts een breedte van 5,7 meter waar mee ze maar net voldoen aan de norm van VROM voor wat betreft uitzicht. Ingeval van een huurwoning zou er bij minder dan 5 meter sprake zijn van aftrekpunten. Wat betreft indeling, wooncomfort en dichtheid doet het meer denken aan een 19e eeuwse immigranten wijk. Je zit mekaar werkelijk op de lip. Ik zie het wasgoed al buiten hangen. Plaats of licht voor enig groen is er niet. Het geluid echoot langs de gevels. Ik kan goed begrijpen dat de vergunninghouder de panden wil verkopen en niet verhuren. Voor de zelfde prijs zijn veel mooiere en comfortabeler panden in de omgeving te koop. Aanstaande kopers van deze woningen kopen een kat in de zak. Het hebben van kinderen in deze panden is onmogelijk en verkoop levert nooit meer op dan wat ze nu moeten kosten van af een tekening op papier. De kopers zullen er gauw achter komen dat er absoluut geen sprake is van een “centralParkside” zoals de verkoopfolder belooft. Vanuit de meeste panden in de laagbouw is het park n.l. niet zichtbaar. Alleen elkaar en de dertiger jaren herenhuizen die nu nog op de Zwembadweg staan. Maar zodra die verstopt worden achter ‘containers’ zullen ze niet meer onderhouden worden. Als de verloedering ten top is passen ze dan wel weer in hun nieuwe omgeving.

 

-                     Het ergste is dat voor de huidige bewoners van de Zwembadweg hun woningen nu “centralParkside” én “centralParkview” tegelijk zijn. Dit word ons afgenomen en verkocht door een loeshe project ontwikkelaar met medewerking van de Gemeente. Heet zoiets geen diefstal? En worden de aanstaande kopers niet aangezet tot heling? Het is óns het park hoor!!  Wíj zijn Parkview en wíj wonen Parksite.!! Nu nog in goede welstand, voor die wetenschap hebben we geen hasj, commissie of verkoopfolders nodig.   En die prijs mag je ook houden.

 

 

 

Wat betreft die veranderende opinie zijn vele voorbeelden te noemen. We verwijzen maar naar de vele ingezonden stukken in het Eindhovens Dagblad de laatste twee jaar. Eén daarvan

%     is van niet  bepaald  één der minsten onder de Eindhovenaren.    In   bijlage 2  vindt u een copie uit het Eindhovens Dagblad van 1 juli 2002 waarin Eindhovenaar   Rob van Gijzel   pleit voor een Eindhovense Raad voor Stedenbouw.  Ook de vele Centrum Projecten die momenteel van de grond komen wijzen hier op.

 


 

            Monument:

 

Een ander punt dat in 2000 onbelicht bleef was het feit  dat op 27 augustus 2001 het poortgebouw en het pleintje er voor tot Rijksmonument werd verheven. Op de begraafplaats liggen vele notabelen uit het begin van de vorige eeuw en de eeuw daarvoor van de stad Eindhoven begraven.

Het lijkt ons gewenst dat dit tot uiting komt in een passende omgeving. Het aanzicht van het monument dient beschermd te worden. Het Bestuur van de Begraafplaats behoorde in 2000 tot de bezwaarmakers maar is nu door de Gemeente verzuimd om ingevolge de uitspraak van de bestuursrechter van 4 februari 2003 aangeschreven te worden over de voortgang van de procedure. De Henry van Abbe Stichting heeft al laten weten dat hier eigenlijk de status van een beschermd stadsgezicht aan toegevoegd moet worden. De zichtlijnen moeten gehandhaafd worden maar worden door m.n. de laagbouw direct al doorbroken. De Monumenten commissie van Eindhoven is niet bij het bouwplan betrokken geweest. Dit had onder de huidige omstandigheden wel gemoeten.   Het ligt dan ook veel meer voor de hand de huidige parkeerplaats in te richten als een klassiek bestraat plein omrand met monumentale bomen. Ondergronds kan dan (commercieel) geparkeerd worden.

 

De Raad heeft zich hier oven nog niet kunnen uitlaten.

 

 

 

 

 

Gevelafstand, overschreiding rooilijnen:

 

Wij hebben er zeer veel moeite mee dat de geplande nieuwbouw niet alleen lelijk is en zijn uiterlijk en massieve volume absoluut niet in deze omgeving past, ze benadeelt ons woongenot en bereikbaarheid ook aanzienlijk door de ongebruikelijk korte afstand tot onze woningen.

Uitzicht, Privacy en Bezonning worden ernstig beperkt. Op de nieuwe plankaart ( tekening 4669051b/4669-01B,    processtuk 7.10, heeft niet ter inzage gelegen) wordt een bouwgrens voor het terrein Zwembadweg aangegeven van slechts 4 meter afstand van de bestaande woningen met een toegestane bouwhoogte van 12 meter. Ook een bouwvolume van  80 % komt in deze buurt niet voor. Dit is dubbel zoveel als in de buurt toegestaan is. (Ehv bi d Ring II). Zowel de provincie als de Raad van State hebben al aangegeven dat dit niet kan. Ook de nu ter inzage gelegde gevelafstand van 12 meter en gevel hoogte van 9.30 meter levert een ernstige inbreuk op ons woongenot op. Wij vinden dat bouw in elk geval beperkt dient te blijven tot  het huidige terrein waar het om gaat. De vorige rooilijn van een gebouwtje met één bouwlaag lag vroeger op 20,21 meter. Het huidige parkeerterrein begint op een afstand die ligt op meer dan 16 meter van de huidige woningen op de Zwembadweg.  Uitgaande van de text  van het nieuwe BestemmingsPlan ‘Eindhoven binnen de Ring II’ zou een ruimte gerespecteerd moeten worden die gebruikelijk is in deze omgeving. Op dit moment is de gevelafstand tussen woongebouwen gemiddeld 38 meter (zie rechtbank stukken). Als het gaat om bebouwing van het terrein Zwembadweg pleiten wij voor een gevelafstand van minimaal 38 meter! 

 

Ook komt het niet gepast voor de bouwgrens zo ver in de richting van de monumentale begraafplaats op te schuiven. Het monument komt niet meer tot zijn recht, de oude monumentale bomen krijgen geen licht en lucht (bij de wortels) meer, rouwstoeten kunnen de begraafplaats niet waardig meer naderen, volgauto’s en andere bezoekers kunnen niet meer parkeren, bedrijfs- en service wagens kunnen er niet meer bij voor onderhoud, monument plaatsing of gardering.

 

 

 

 

Bereikbaarheid:

 

Aan de Zwembadweg liggen thans 4 bedrijfspanden. Zwembadweg 4,(80 m2)  8,( 80 m2)  8a, ( 320 m2) en 12, (360 m2). Die bedrijven hebben zeer regelmatig aan en afvoer van goederen. Dat laden en lossen wordt gedaan door vrachtauto’s en bestelbusjes die daar de nodige ruimte voor nodig hebben. Gezien de parkeerdruk zijn de chauffeurs nu al genoodzaakt dit te doen door ‘dubbel’ te gaan staan voor het pand waar ze moeten zijn. Door versmalling van de rijbaan zal dat ernstige hinder voor het overige verkeer opleveren. Dit is pas gebleken ná de ter inzage legging in oktober 2000 omdat die versmalling toen niet uit de ter inzage gelegde tekeningen bleek. De bedrijfsvoering van de ondernemers in de bedrijfspanden zal door beperking van hun bereikbaarheid ernstig worden geschaad. Uitbreiding zal problemen opleveren door aanvullende eisen. De verzekeringspremie zal behoorlijk stijgen.    Daarnaast wordt het huidige trottoir veel gebruikt door bewoners –zonder achterom en personeel en bezoekers van de bedrijfsruimten om hun fiets te stallen. Direct om de hoek van de zwembadweg  bevinden zich veel diensten die veel kinderwagens, rolstoelgebruikers en kreupelen opleveren. Het trottoir kan dus onder geen beding versmald worden. Verder moeten Brandweer en andere hulpdiensten de panden goed kunnen bereiken of er langs kunnen, ook als iemand bij een bedrijf staat te lossen. Geen versmalling van de rijbaan dus.

 

Dit punt is in de vorige procedure niet aan de orde geweest. De huidige ondernemers en pandeigenaren hebben zich alsnog als belanghebbende bij dit beroep gevoegd. De Raad heeft zich over dit punt nog niet uitgelaten.

 

 

 

Parkeerdruk en Economische wenselijkheid:

 

De parkeerdruk in de omgeving van de Zwembadweg is nu al gigantisch.

Er is recentelijk veel particuliere en (semi-)openbare parkeergelegenheid verloren gegaan. De in 1998 door de gemeente gemaakte parkeerballans klopte toen al niet maar gaat nu helemaal niet meer op. De recent ingevoerde Belanghebbendeparkeerregeling voorziet bij lange na niet in de behoefte. Diverse aanvragen voor een vergunning zijn niet gehonoreerd. Nu ook Dommelstaete en het Groot Paradijs bezoekerskaarten willen voor hun bezoekers dreigen er grote problemen te ontstaan als het huidige parkeerterrein dicht gaat. Zij hebben daar, even als de bezoekers van de begraafplaats en de toekomstige bezoekers van de 34 nieuw te bouwen appartementen, volgens de parkeernorm immers ook recht op. (% Brief 1 d.d. 27 februari 2004 van de voorzitter van de vereniging van eigenaren aan de Gemeente)

 

De nieuwbouw bestaat uit 34 woningen. Hieruit volgt dat er voorzien moet worden in 41 nieuwe parkeerplaatsen. 34 voor de bewoners en 7 voor de gasten. Volgens het bestemmingsplan en de bouwvergunning moeten die nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein.

Voor de bewoners gebeurt dat ook: in de kelder komen 34 parkeerplaatsen. Echter niet voor de gasten, die moeten hun auto op de openbare weg kwijt. Het huidige parkeerterrein Zwembadweg telt (na de herbestrating in 2002, 114 plaatsen. Daarvan verdwijnen er 107.  Die andere 7 plaatsen komen terug langs de huidige Zwembadweg in de openbare ruimte. De Gemeente gaat er ten onrechte van uit dat deze zeven plaatsen op het terrein van het nieuwe plan liggen en rekent dit stuk openbare weg tot het eigenterrein van het plan. De Raad van State heeft in zijn vonnis van 2 april 2002 echter bepaald dat dit stuk weg openbaar is en niet tot het plan behoort.

 

Het nieuwe plan voldoet dus niet aan de parkeernorm en dus ook niet aan de bouwvergunning.!!  34 plaatsen op eigenterrein is te weinig.

 

Daarbij komt ook nog dat een dergelijke kwestie zich ook in 1986 heeft afgespeeld toen bouwvergunning werd verleend aan de appartementen complexen Groot Paradijs en Dommelstaete. Ook hier werden de bewoners plaatsen in de kelder gerealiseerd en de gasten plaatsen op de openbare weg n.l. op het huidige parkeerterrein Zwembadweg.

 

Nu dit terrein verdwijnt en alle overige parkeerplaatsen in de omgeving in het quotum van andere gebruikers vallen in de vorm van parkeermeters (quotum winkelend publiek en gasten bedrijven) of in de vorm van Belanghebbende Parkeren voor de bewoners van de Zwembadweg en een deel van de Don Boscostraat, voldoet de parkeer behoefte van het Groot Paradijs en Dommelstaete niet meer aan de norm en aan zijn eigen bouwvergunning uit 1986.

 

%       ( zie de Brieven 2 en 3 van de VvEigenaren d.d. 16-07-2003 en 29-01-2004 )

 

Hier geldt dus ook dat de Gemeente niet mag verkopen wat ze in 1986 reeds verkocht heeft.

 

28 plaatsen van het huidige parkeerterrein Zwembadweg vallen dus in het quotum van

%       Dommelstaete en in het quotum van het Groot Paradijs. (140 appartementen)    (zie Brief 1)

 

 Volgens het vernietigde bestemmingsplan moeten aan de parkeerbehoefte van de nieuwbouw voorzien worden op eigen terrein. Volgens de bouwvergunning is dat niet gebeurd. De gastenplaatsen bevinden zich op de openbare weg, over de limit die de voorzitter van de Raad van State in zijn vonnis van 2 april 2002 werd aangegeven.  Beoogt deze ter inzage legging ook vrijstelling hier van te verlenen?

 

 

 

 

Economische wenselijkheid:

 

Ook is er voor de Gemeente Eindhoven geen economische noodzaak het parkeerterrein Zwembadweg te verkopen. Zo als het nu is brengt het direct en indirect immers veel geld op:

 

De parkeerbehoefte zal in de toekomst voor een dynamische stad als Eindhoven alleen maar toenemen. Het ‘Bruto Lokaal Product’ –het geld dat wij gezamenlijk als Eindhovenaren verdienen wordt voor een groot deel gegenereerd door de binnenstedelijke middenstand die het dan voor een belangrijk deel moet hebben van bezoekers van buiten de Regio Eindhoven.

 

Alleen aan parkeergelden genereerde het parkeerterrein Zwembadweg in 2002  € 375.000,- , dat is ongeveer drie keer zoveel als in 1998 en ongeveer evenveel als de nieuw te bouwen appartementen gezamenlijk aan huur zouden opbrengen (als het huurwoningen zouden betreffen), en ongeveer 10 tot 15 maar meer dan de rente op de opbrengst van de grond.

 

Uitgaande van publicaties op de gemeentelijke website mag verwacht worden dat het parkeerterrein Zwembadweg in 2004 tussen de   € 425.000,-   een  € 528.000,-  aan parkeer gelden zal opbrengen.

 

 

Indirect levert goede parkeer gelegenheid ook veel geld op:

Ga maar bij u zelf na…  Op doorreis naar uw vakantie bestemming of zaken afspraak gaat iedereen met een auto wel eens op ontdekking in een vreemde stad. Voor mij en voor vele anderen is een van de belangrijkste overwegingen om weer eens terug te komen het succes van het eerste bezoek.  Dit hangt in zeer belangrijke mate samen met de bereikbaarheid (en dus de parkeergelegenheid) van de stad.

Iedereen kent het verschijnsel dat een groot parkeerterrein ergens buiten in een weiland onmiddellijke een groot en succesvol koopcentrum doet ontstaan.

Als dat koopcentrum de binnenstad van Eindhoven is levert dat niet de boer maar de Eindhovense gemeenschap veel geld op aan extra omzet. Die extra omzet trekt weer meer ondernemers, wat weer nog meer omzet genereert. Dat externe geld vloei allemaal in de Eindhovense economie en voor een goot deel dus ook weer in de portemonnee van de Gemeente.  Het parkeerterrein Zwembadweg is makkelijk te vinden en draagt dus in hoge mate bij aan de bereikbaarheid van de binnenstad. Het verlies hiervan wordt niet gecompenseerd door reeds bestaande parkeergarages en parkeerterreinen.

 

 

Een goede en bereikbare binnenstad stimuleert bovendien de waarde van de onroerende zaken in de binnenstad wat voor de Gemeente weer extra OZB inkomsten betekent.

 

Er is dus voor de Gemeente geen economische noodzaak om hier te gaan bouwen. Sterker nog, het gaat de Gemeente erg veel geld kosten.

 

Daarnaast kan de Gemeente een planschadeclaim van de bedrijven en omwonende verwachten van in totaal ongeveer  € 2000.000,-

 

 

 

 

 

Parkeren en Belanghebbende Parkeren:

 

In ons beroepschrift van 30 december 2001, de aanvulling van 18 november 2002 en de daarbij geleverde productie “Bijlage A: “Commentaar op de Gemeentelijke Parkeerballans gebied Don Boscostraat-Zwembadweg- Paradijslaan”.   is destijds zeer uitgebreid ingegaan op de parkeerproblematiek voor de omwonende van de bewoners en bedrijven in de omgeving van de Zwembadweg.

 

Inmiddels zijn we 5 jaar verder, hebben er veel mutaties plaatsgevonden, er is belanghebbendeparkeerregeling voor een deel van de bewoners van de Zwembadweg en het eerste deel van de Don Boscostraat gekomen en eigenaren van particuliere terreinen hebben hun rechten geclaimd.

 

De Gemeentelijke parkeerballans uit 1999 is hierdoor inmiddels veroudert en achterhaald.

 

Dit alles maakt de zaak een stuk helderder en eenvoudiger om op papier te zetten.

 

Daarom vindt u in de bijlage een Vernieuwde Bijlage A .

 

 

In zijn brief van 18 december 2003 “beslissing op bezwaar, zaaknr. 99/2203” blijft de Gemeente zich beroepen op de achterhaalde parkeerballans uit 1999.  Dat die toen al niet klopte is voldoende onderbouwd in de toenmalige “Bijlage A” die ook weer is toegevoegd aan ons voorlopig beroepschrift van 30 januari 2004. 

 

Ik merk op dat ook de Raad van State in zijn Voorlopige Voorziening van 2 april 2002  betreffende het bestemmingsplan Eindhoven Binnen de Ring, terrein Zwembadweg (200103492/2/R2) erkend dat door het verdwijnen van het parkeerterrein voor de omwonenden te weinig parkeerplaatsen  overblijven. De Raad van State gaat er echter van uit dat de Gemeente Eindhoven het verlies in voldoende mate zal compenseren.

 

Van die compensatie komt echter niets terecht.

 

Inmiddels zijn alleen en gebruikers van de panden Don Boscostraat 9 -25 ( 8 woningen, 1 bedrijfsruimte 400m2 ) en Zwembadweg 2-20 ( 6 woningen; 2 per kamer verhuurde woningen, 11 kamers; 5 studio’s; 4 bedrijfsruimten, 80 m2, 80 m2, 320 m2 en 360 m2)  een belanghebbende parkeerregeling aangeboden. Samen goed voor 52 parkeervergunningen en 13 gastenkaarten (= ruim 55 parkeer plaatsen) De gemeente stelt daar echter maar 14 parkeerplaatsen voor beschikbaar. Dat zijn de 12 openbare parkeerplaatsen die reeds in de zwembadweg en het eerste deel van Don Boscostraat aanwezig waren plus nog twee van het andere deel van de Don Boscostraat. ( %  zie Wijkinfo van de Gemeente d.d. 26 mei 2003 ).  Er zijn meer parkeerkaarten uitgedeeld dan er plaatsen zijn (23). Diverse aanvragen van genoemde adressen zijn dus niet gehonoreerd. Dit heeft al geleid tot bekeuringen van vergunninghouders die noodgedwongen hun auto naast een vergunningplaats moeste neerzetten (%  Bekeuring).

 

Andere belanghebbenden zijn in bovenstaande regeling genegeerd. Waaronder de bewoner van Zwembadweg 22 ( 1,2 plaats),  het bestuur van het Catharina kerkhof  (30 plaatsen), en de bewoners van de appartementen Don Boscostraat 5 tot 5-z (21 appartementen, 21 gastenkaarten) , appartementen gebouwen Dommelstaete en Grootparadijs (140 appartementen, 140 gastenkaarten = 28 plaatsen)

Als productie is bijgevoegd de brief van A.E.G van der Velden, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Dommelstaete d.d 27 februari 2004. De Gemeente heeft nog nergens op gereageerd.  (% brief 1 v.d. Velden)

 

 

Daarnaast is er ook nog behoefte aan openbare parkeergelegenheid vanwege de andere belanghebbenden op de Don Boscostraat en de Paradijslaan: Don Boscostraat  4 ( 1800 m2 kantoorruimte LoketW ), Nr 18, 18A t/m D, ( 1300 m2 multikultureel centrum en peuterspeelzaal) ; en op de Paradijslaan het café, de bovenwoningen, het studentenhuis, het voormalig veilinggebouw en de diverse kantoor vila’s.

Volgens de Raad van State gaat ze er van uit dat de Gemeente die plaatsen …Ruimschoots zal Compenseren.

 

 

Al ruim een jaar geleden op een voorlichtingsavond van maandag 11 november 2002 deelde de woordvoerder van de Gemeente Eindhoven mede dat deze andere buurtgenoten  Niet gecompenseerd zullen worden. De Gemeente gaf op die avond van de 11 november 2002 toe dat de openstelling van de parkeergarages in de buurt niet gerealiseerd kan worden.

De bezoekers van de Appartementen aan de Paradijslaan  en van het Groot Paradijs en de begraafplaats en de anderen hierboven genoemden zullen  dus hun auto nergens meer kwijt kunnen.

 

Destijds ( +/- 1986 ) is voor de bouw van de Appartementen aan de Paradijslaan en het Groot Paradijs een bouwvergunning afgegeven o.a. op basis van het gegeven dat voor de parkeerbehoefte van de bewoners voorzien was in een ondergrondse voorziening en dat voor de bezoekers voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein Zwembadweg aanwezig was. Die laatste voorwaarde komt dus nu te vervallen en zal niet worden gecompenseerd.

 

Hiermee vervalt dus in feite de destijds afgegeven bouwvergunning en zijn deze woningen dus nu illegaal.

 

Ook voor de bewoners en de gebruikers van de bedrijfsruimten aan de Zwembadweg en de Don-Boscostraat is de aangeboden belanghebbende parkeerregeling beslist niet een compensatie als bedoeld in de voorlopige voorziening van de Raad van State.

 

Onder punt 2.5 van de voorlopige voorziening staat: “(…) Voorts komen de circa 130 parkeerplaatsen op het terrein te vervallen, doch van de zijde van het gemeentebestuur is verzekerd dat deze in de omgeving ruimschoots gecompenseerd zullen worden. Zo is er op gewezen dat de parkeervoorzieningen bij het stadskantoor opengesteld zullen worden. (…)”

 

De Gemeente is geen eigenaar van de parkeer garage onder het stadskantoor en beheert die ook niet zelf. De garage gaat ’s-Avonds om 8 uur dicht en in het weekend nog eerder. Q-park is niet van plan dit te veranderen. De gemeente is ook geen eigenaar van het gebouw van de Technische Dienst, ze huurt het. Inmiddels mag het publiek ook geen gebruik meer maken van het bijbehorende parkeerterrein. M.u.v. het weekend voor het winkelende publiek.

 

 

Zoals gesteld, die toezegging is dus op maandag 11 november 2002 ingetrokken: Het zou niet rendabel zijn voor de beheerder van de garage om deze ’s nachts en zondags open te houden, en bovendien is die garage zo wie zo te klein en valt het quotum toe aan de gebruikers van het stadskantoor, de omliggende kantoren, het winkelende publiek en de bezoekers van het van Abbe Museum.

 

 

Het aanbieden van 14 parkeerplaatsen (parkeerkaarten) exclusief voor 52 gebruikers + 13 gasten is natuurlijk geen “ruimschootse compensatie”. Een groot deel van die 52 kan geen gebruik maken van die regeling. Zeker geen compensatie voor de meer dan honderd hierboven genoemde andere belangstellenden die buiten de regeling vallen en ook wel z’n kaart willen hebben.

 

 

Als de Rechtbank al mocht overwegen ons beroep af te wijzen dan

 verzoeken wij de Rechtbank  alvorens de bouwvergunning voor het bebouwen van het terrein Zwembadweg op het punt van parkeren goed te keuren, de gemeente Eindhoven op te dragen aan zijn toezegging gestand te doen. Waarbij nu reeds opgemerkt wordt dat een tijdelijke oplossing voor ons onaanvaardbaar is. Voorts is een oplossing die slechts een beperkt aantal uren van het etmaal beschikbaar is voor ons onaanvaardbaar. Wij willen niet in de toekomst geconfronteerd worden met wat nu met de bewoners van de appartementen aan de Paradijslaan en het Groot Paradijs overkomt: het opdoeken van hun gastenplaatsen.

Wij willen ook voor de toekomst voldoende rechtszekerheid. Wij verzoeken u deze rechtszekerheid op te nemen in uw vonnis:  107 nieuw te creëren parkeerplaatsen.

 

 

 

 

 

- Historische Rechten, Bezonning, Privacy en Uitzicht:

 

 

  Historische Rechten:

 

De Gemeente stelt dat uit een bestaande situatie geen blijvende rechten kunnen worden ontleend.

 

Naar ons oordeel is dat onzin. Al sinds de stichting van de panden aan de Zwembadweg (1932) is de situatie op het gebied van bezonning en privacy ongewijzigd. Die omstandigheden is voor de meeste bewoners destijds rede geweest te kiezen voor de Zwembadweg. De helft van de woningen wordt bewoond door dezelfde bewoners die er al voor de oorlog zijn komen wonen of er zijn geboren! Ook van de andere helft woont een groot deel er al tientallen jaren of zijn studenten. Zelfs van de “studenten” wonen er een aantal al meer dan tien jaar. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het woongerief tot-noch-toe.

 

Het uitzicht over een park en een aantal villa’s, de hele dag zon zowel in de winter als ’s zomers in je huiskamer en je slaapkamers, geen inkijk van overburen, dat zijn omstandigheden die na zoveel jaren weldegelijk tot opgebouwde rechten hebben geleid.

 

Nu begrijpen wij ook wel dat alles zijn beperkingen heeft, het oorspronkelijke herziene bestemmingsplan maakte het mogelijk tot tegen onze gevels aan te bouwen. De provincie heeft dat beperkt tot 6 meter van onze gevels maar dat is uiteraard nog veelte dicht bij. Daarom is o.a. tegen dit onderdeel een procedure aanhangig gemaakt bij de Raad van State.

Ooit heeft de rooilijn in een vorig bestemmingsplan gelegen op een afstand van ongeveer 20,21 meter. De straat van de Zwembadweg is nu ruim 16 meter breed. De gebruikelijke goothoogte was 6 meter en de nok kwam niet verder dan 10 meter. Tot eind jaren  ’50 heeft op een afstand van ongeveer 30 meter een klein bedrijfspand gestaan van 1  bouwlaag gedeeltelijk met een kap en met daarlangs een parkeerplaats en het park.  (“tuin”)

 

Nu heeft de gemeente een bouwvergunning verleend voor een gebouw met een strakke beton kleurige gevel van 52 meter breed, en 9,30 meter hoog en op  11,2 meter voor ons woonkamerraam. Een optisch blinde muur zonder profiel met een paar ramen van spiegelglas in de zelfde afmetingen als de gevel elementen.

 

Absoluut stupide natuurlijk!  Zie hierboven bij “Redelijke eisen van welstand

 

 

 

Hiermee is volgens ons een te grote inbreuk gemaakt op de door ons geclaimde historische rechten.

 

 

 

 

 

  Bezonning:

 

Ook ten aanzien van bezonning moet teveel worden ingeleverd:

 

De Gemeente stelt in zijn beslissing dat privacy en bezonning tot de achtertuin beperkt zijn.

 

Quatsch,  Ruim de helft van ons heeft een bovenwoning, zonder achtertuin. Bovendien is onze achtergevel op het noorden gericht. Onze bezonning komt uitsluitend van onze voorgevel, die ligt op het zuiden. Slaapkamer en voor sommigen ook de woonkamer op de eerste verdieping, de hele dag zon en volop privacy. Zie hierboven “Historische Rechten”

 

Het is niet de hoogbouw die door ons gewroken wordt m.b.t. bezonning. Een smal gebouw op een afstand van meer dan 35 meter geeft te weinig reductie van zonlicht om daar –op dit punt- met redelijkheid bezwaar tegen te kunnen maken.

Ons bezwaar richt zich juist op de laagbouw: zeer breed,  9,30 meter hoog en op een afstand van minder dan 12 meter.

 

In verhouding staan beide gebouwen evenveel in het licht, 35 meter hoog op een afstand van 42 meter, of 9,30 meter op een afstand van 12 meter (op 21 maart en 23 september)

Alleen het hoge smalle gebouw veroorzaakt slechts een uur op de zelfde plaats hinder, maar het lage brede gebouw doet dat de gehele dag.

 

Wat betreft  bezonning wordt dus juist van het lage gebouw en niet van het hoge gebouw ernstige hinder ondervonden in dier voege dat gemiddeld over het jaar de bezonning aan de voet van onze gevels wordt teruggebracht van de gehele dag tot slechts  anderhalf  uur per dag.

 

De door de Gemeente overlegde zonnediagrammen geven geen goed beeld van de situatie.

 

Deze zonnediagrammen van de Gemeente geven de situatie weer op 1 april om 10h00, om 13h00 en om 16h00. en op 1 juli (hartje zomer) om dezelfde tijden.

 

Deze tijdstippen zijn minder relevant. Echt relevant zijn de tijdstippen dat zon er wat toe doet; n.l. als het koud is en de dagen kort, als de energie toevoer van de zon je stookkosten kunnen beperken, als je biologische klok om signalen vraagt, als je huid vitaminen nodig heeft, als de lange nachten en de korte dagen je humeur verpesten, dán is de zon relevant.

 

Van 23 september als de zon de evenaar naar het zuiden passeert tot 21 maart wanneer hij weer terug komt, en het liefst op 21 december wanneer hij ook ons weer gaat missen.

 

Nu is het zo dat op 21 maart de zon al om 7h30 ons slaapkamer raam binnen schijnt en dat volhoudt tot 16h30 wanneer de zon boven de begraafplaats nog hoog aan de hemel afscheid van ons neemt. Op 21 december verschijnt hij om al 9h00 boven de bomenrand aan de Dommel  en verdwijnt dan ook weer om 16h30 richting Don Boscostraat. Waarvan het laatste uur wat minder interessant is omdat de instralingshoek dan erg klein is. Gemiddeld hebben we dus in de herfst en de winter 8 uur volle zon per dag. Vooral de ochtend uren zijn belangrijk voor het ontwaken en het opwarmen van het huis, dan wordt het meest bespaard op energie kosten en je humeur.

 

Door dat de nieuwe appartementen zo dicht tegen onze woningen aangebouwd worden gaat in de herfst en winter deze o zo belangrijke uren verloren. Op 23 september en 21 maart krijgen we de zon pas ver na de middag te zien en op 21 december komt hij alleen nog maar tussen 15h00 en 16h30 heel schriel van boven de begraafplaats even kijken, juist wanneer zijn kracht niets meer doet.

 

Deze beschouwing is gebaseerd op een bouwhoogte van 9,30 meter op een afstand van 12 meter. Echter in het dossier dat de griffie van de rechtbank ons op 10 februari 2004 toestuurde zit een tekening 941049 d.d 23 oktober 2003 die nog niet eerder ter inzage heeft gelegen ( processtuk 7.8 )

Blijkens deze tekening wordt de bouwhoogte 10,5 meter + 10% = 11,55 meter. In dat geval worden de bezonningskansen nog veel verder ingeperkt.

 

Ik merk op dat deze hoogte in strijd is met het vonnis van de Raad van State van 2 april 2002.

 

Dit geldt ook voor tekening 466905b / 4667-01B  processtuk 7.10 , dat bij dit bouwplan ook niet ter inzage heeft gelegen maar wel in het Rechtbank dossier zit en een bouwhoogte van 12 meter toestaat op een afstand van 4 meter.

Wat wordt nou de werkelijke afstand en hoogte, zouden we maar niet helemaal moeten afzien van dit plan?

 

Dit gegeven wordt door de Gemeente in zijn beslissing niet weersproken, doch zij vindt haar eigen belang prevaleren boven dat van ons.

 

 

Zie tekening Bijlage C

 

 

 

 

 

  Privacy:

 

Geen zon meer…, maar moeten de gordijnen nu ook al dicht vanwege de zeer nauwe afstand tot de nieuwe laagbouw?

 

De woningen aan de Zwembadweg bestaan uit eengezinswoningen en bovenwoningen boven een kantoor- of bedrijfsruimte.

Bij het ontwerpen van die woningen in het begin van de jaren dertig is geen rekening gehouden met inkijk op zo’n korte afstand.

 

De huidige bewoners zijn niet gewend hun gordijnen dicht te doen. Deze panden kenden vanaf de eerste etage immers nooit overburen.

Nu op minder dan 12 meter over verschillende etages vanachter onherkenbaar spiegelglas mensen naar je zitten te kijken wordt het gevoel en behoefte aan privacy wel erg op de proef gesteld. Zelfs terugzwaaien kan niet eens, je ziet je overburen immers niet, zij zien ons wel.

 

De Gemeente stelt dat aan een bestaande situatie geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Wij zijn het daar niet mee eens omdat het nieuwe bestemmingsplan bebouwing mogelijk maakt  die ronduit als hinderlijk en beangstigend wordt ervaren door bewoners van de panden in de huidige situatie.

 

De Gemeente dient daarom meer rekening te houden met de rechten van de huidige bewoners. Het recht op (behoud van) privacy bestaat wel degelijk!

Het is niets teveel gevraagd bij een nieuw bouwplan ook aan de belangen van de overburen te denken.

Daar is nu duidelijk geen spraken van.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Uitzicht:

 

Ongeveer de helft van onze woningen hebben we de woonkamer op de 1ste verdieping. Wij hebben al sinds de stichting van onze huizen vrij uitzicht over het groen van het Anne-Frank plantsoen en geen hinder van de straat.

 

 

Het nieuwe gebouw dat voor onze ramen wordt neergezet wordt 10 meter hoog (bijna twee keer zo hoog als onze goot), 52 meter breed en –je gelooft het nooit- komt slechts op een afstand van minder dan 12 meter van ons woonkamer raam te staan. De rijbaan van de Zwembadweg moet er zelfs 4 meter voor versmald worden. De weg is nu nog 16 meter breed. ()

 

 

 

 

- Nieuwe weg:

 

Die idioot korte afstand tussen de bestaande huizen en de geplande laagbouw en de daarmee samenhangende versmalling van de Zwembadweg is noodzakelijk geworden door het onzinnige idee om tussen de geplande hoogbouw en de laagbouw een nieuwe weg te creëren. Die nieuwe weg wordt niet in het nieuwe gedeeltelijke herziene bestemmingsplan genoemd en is dus strijdig met het bestemmingsplan. De ruimte op het terrein is veel te beperkt, anders was er ruimte geweest om de laagbouw 11,5 meter naar achteren te plaatsen waardoor er aan de Zwembadweg aanzienlijk meer lucht ontstaat en ook het monument weer een beetje zichtbaar wordt.

 

Dit geeft dan ook meteen meer bezonning en meer gelegenheid om parkeerplaatsen te creëren.

 

Nog beter zou het zijn om in het plan niet alleen het huidige parkeerterrein te betrekken maar ook het terrein ten zuiden daarvan, tot aan de Dommel. Daar staan nu nog 7 woonhuizen waarvan een deel als kantoor gebruikt wordt. De eigenaar van die panden is bereid hier zijn medewerking aan te geven.

 

Door deze verruiming kan dan meer recht worden gedaan aan het inpassen van de gewenste “verdichting” aan het achterliggend groen en de Dommel. Bovendien ontstaan er dan mogelijkheden die beter passen bij het karakter van de bestaande bouw, inclusief het villapark “de Elzent” aan de andere kant van de Dommel  waar het huidige terrein eigenlijk ook deel van uit maakt.

 

 

 Naamswijziging:

 

Uit allerlei ambtelijke stukken blijkt dat “men” de naam van de “oude “Zwembadweg wil wijzigen in b.v. Don Boscostraat. Bij de huidige bewoners van de Zwembadweg bestaat daar erg veel verzet tegen. Ongeveer de helft van ons is hier al voor de oorlog komen wonen of is er geboren. De naam van de straat waar je woont maakt immers deel uit van je identiteit. Zie de div. bijgevoegde producties. Brieven van Zwembadweg bewoners %%%

Ook historisch gezien is het huidige tracé van de Zwembadweg veel eerder verwant aan het pad dat vroeger naar het zwembad aan de Dommel leidde.

Met dit uitgangpunt is het doortrekken van de huidige weg die tussen en langs het Frederik van Eedenlpein en de Begraafplaats loopt, plaatselijk aangeduid als “Frederik van Eedenplein”, onzinnig. Zeker is het onzinnig die weg ‘Zwembadweg’ te noemen omdat het zeker geen verlegging of reconstruktie van onze Zwembadweg is maar een doortrekking van het “Frederik van Eedenplein”. Onze Zwembadweg, met daaraan onze huizen, blijft immers – fysiek -  bestaan.

 

Als er al een nieuw stukje weg moet komen licht een naam als “Fred. v. Eedenstraat”, ‘t-klein Paradijs, “Ververijstraat”,  “Anne Frankstraat” of “Rungraafmondstraat” veel eer voor de hand.

 

Naar aanleiding van ons eerder ingebrachte zienswijzen omtrent de naamswijziging stelt de gemeente in zijn brief van 18 december 2003 – op blz. 7 dat dit onderwerp niet aan de orde is in deze bezwaarzaak. Ze verzuimt echter aan te geven waar die dan wel aan de orde gebracht kan worden.       Hierdoor zijn wij genoodzaakt dit onderwerp ook hier toch te behandelen.

 

 

 

 

    

                        De Zwembadweg in 1652        î                                                         Zwembadweg 1830  ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gelijke Rechten:

 

 

In 1996 werd voor het eerst door de gemeente een plan voorgesteld voor de bebouwing van het parkeerterrein Zwembadweg.

 

Dat plan oogstte erg veel kritiek om dat het voor de bewoners van de Zwembadweg en voor de bewoners van de appartementen aan de Paradijslaan het uitzicht bedorf. Het stond zowel te dicht bij onze woningen als bij de appartementen aan de Paradijslaan.

 

Aan die kritiek is de Gemeente tegemoet gekomen door in 2000 een plan te presenteren waarvan de laagbouw op een aanzienlijk grotere afstand van de appartementen aan de Paradijslaan kwam te staan: 38 meter.

Echter aan de kant van de Zwembadweg werd de afstand verkleind van 20 meter naar 12 meter.

 

Wat zijn wij minder???

 

Wij willen dat de Gemeente ons evenveel tegemoet komt en de afstand bij ons op gelijke wijze vergroot van 20 naar 38 meter!

 

 

 

Verder wat zijn wij minder dan de bewoners van de nog niet bestaande appartementen?

 

Nu hebben wij vrij uitzicht op het park, het park is onze voortuin.

 

De twee nieuwe gebouwen worden in de verkoopvolder en op de promotie website “centralParkside” en “centralParkview” genoemd. Op die website en in die folders worden die nieuwe woningen aangeprijsd met ónze geneugten!! Dit ten kosten van ons! Wat wij hadden wordt ons door juf –Gemeente afgepakt “…en nu mag een ander er mee spelen hoor…”

 

Waar haalt ze het recht vandaan?

 

Mag  juf -Gemeente zomaar dat wat van ons is zomaar aan een ander geven, we hebben toch niets gedaan?

 

 

Wij verzoeken de U E.A. de Gemeente dit recht te ontzeggen.


SAMENVATTING:

 

 

 

Parkeren:

 

De Parkeer situatie in de omgeving van de Zwembadweg voldoet voor de bestaande bewoners en gebruikers niet meer aan de Gemeentelijke Parkeernorm als de openbare parkeergelegenheid op het parkeerterrein Zwembadweg verdwijnt.

 

Slechts een beperkt aantal adressen is in de gelegenheid gesteld deel te nemen in een belanghebbende parkeerregeling. Op die adressen zijn slechts 23 kaarten uitgedeeld aan 55 potentiële gegadigden die het weer moeten doen met slechts 14 gereserveerde parkeerplaatsen.

 

Verzoeken van andere belanghebbenden zijn niet gehonoreerd.

 

De Gemeente is niet van plan te compenseren met nieuwe openbare plaatsen.

 

Commerciële garages en particuliere terreinen komen ook niet ter beschikking en bieden op termijn geen rechtszekerheid.

 

 

Historische Rechten:

 

De huidige situatie bestaat al meer dan 72 jaar,

 

Veel bewoners hebben een zeer lange woonhistorie op de Zwembadweg, hierdoor ontstaan Rechten.

 

 

 

Bezonning, Privacy en Uitzicht:

 

De laagbouw veroorzaakt te veel hinder wat betreft Uitzicht, Bezonning en Privacy. Bovendien zijn de tekeningen niet eenduidig over wat nu uiteindelijk de hoogte en afstand wordt.

 

 

In strijd met (toekomstig) bestemmingsplan

 

Het nieuwe ontwerp vloekt met de hier samenkomende omliggende woonsferen en het achterliggend groen. De dimensies zijn niet zoals omschreven in het voorontwerp bestemmingsplan “Eindhoven binnen de Ring 2”. 

Er is geen rekening gehouden met de monumentale waarde van de begraafplaats.

 

Er is geen rationele ruimtelijke onderbouwing. Bij de laagbouw en de huidige woningen van de Zwembadweg ontstaat een  ongebruikelijk hoge dichtheid, hetgeen in strijd is met het voorontwerp bp.

 

Het nieuwe voorontwerp bp meet in de text breed uit over de bestaande sferen in relatie met de Dommelzone in het bijzonder met het Anne-Frank plantsoen. In normale mensen normen is het ontwerp van de nieuwe appartementen daar volkomen vreemd bij.

 

Welstand:

 

De Welstandcommissie heeft een oud plan min of meer goed gekeurd zonder kennis te dragen, en rekening te houden met veranderingen in het ontwerp, het bestaan van het rijksmonument en de inhoud van het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan.

 

De Monumenten commissie is niet om haar mening gevraagd.

 

De optie Beschermd Stadsgezicht is niet verder onderzocht.

Er is geen rekening gehouden met veranderde maatschappelijke opinies.

 

De plannen resulteren in een ernstige verloedering van de Zwembadweg en waarde daling van de bestaande statige herenhuizen.

 

Bereikbaarheid:

 

De bedrijfsvoering van de ondernemers in de bedrijfspanden zal door beperking van hun bereikbaarheid ernstig worden geschaad.

 

Nieuwe weg:

 

De nieuwe weg tussen het hoge gebouw en het lage gebouw dwingt tot een terrein indeling die geen recht doet aan de bewoners van de Zwembadweg en dwingt tot een slechte ruimtelijke ordening.

Die weg neemt teveel plaats in zodat de laagbouw te dicht op de woningen aan de Zwembadweg komt te staan waardoor te veel licht, lucht, privacy en parkeer mogelijkheden verloren gaan.

 

 

 

Nieuwe Naam:

 

De naam ‘Zwembadweg’ moet gereserveerd blijven voor het historische tracé van de Zwembadweg. Dat is het huidige stuk tussen de Paradijslaan 56 en het Frederik van Eedenplein.

 

 

Gelijke Rechten:

 

De geneugten die de Gemeente anderen gunt kommen ons ook toe.

Totaalplan:

 

Een totaalplan tot aan de Dommel doet meer recht aan de omgeving. De eigenaar van de rest van het terrein is tot medewerking bereid.

 

 

Conclusie:

 

De rechten van de een mogen die van een ander niet in de weg zitten.

De bewoners en gebruikers van de panden aan de Zwembadweg (incl. de begraafplaats), de Don Boscostraat en de gasten van de Paradijslaan en Het Grootparadijs hebben recht op voldoende en beschermde parkeergelegenheid in de directe nabijheid, minimaal zo als dat nu is.

 

De bouwplannen voldoen niet aan de verplichting om de eigen parkeerbehoefte op eigen terrein te verwezenlijken. Binnen het bouwplan zijn slechts 34 plaatsen gepland en geen 41.

 

Indien de bouw tóch door mocht gaan moet de gemeente compenseren door de aanleg van 107 nieuwe duurzame openbare parkeerplaatsen.

 

De bewoners van de Zwembadweg hebben recht op een redelijk uitzicht van uit hun woningen, hebben recht op voldoende bezonning, en recht op bescherming van hun privacy, e.e.a. zoals zij dat al sinds de laatste 72 jaar gewend zijn.

 

De gebruikelijke dimensies ten opzichte van de bestaande omgeving moet gerespecteerd worden: De gemiddelde gevelafstand voor woningen bedraagt nu 38 meter, dat geldt ook voor de nieuw te bouwen appartementen, dan wel in goede justitie te bepalen andere redelijke afstand.

De gemiddelde dichtheid varieert nu van 40 – 60%, dat geld ook voor de nieuw te bouwen appartementen. De bouwdichtheid mag niet meer bedragen dan 60%. De gemiddelde hoogte bedraagt  3- 5 bouwlagen. Afhankelijk van de afstand mag niet hoger gebouwd worden. Voor de noordgevel van het project (Zwembadweg) mag de hoogte niet meer bedragen dan de tangus van 15,5 graden maal de afstand tussen de gevels van de bestaande woningen en de nieuwe woningen.  ( tan15,5◦ x afstand )

 

De bedrijven op de Zwembadweg moeten voldoende bereikbaar blijven, de weg mag niet versmald worden. Anders worden de gebruiksmogelijkheden van die panden te veel beperkt.

 

De bewoners van de Zwembadweg hebben het recht hun adres als ‘Zwembadweg’ te mogen blijven gebruiken.

 

Het nu goedgekeurde bouwontwerp past in geen enkel opzicht in deze buurt, het laat de bestaande woonsferen te veel verstikken, de “modernistische” grauw-grijze buitenkant irriteert aan de ogen, de strakke afwerking is in deze buurt een absolute flop. Het uiterlijk dient aangepast te worden aan de stijl van de omgeving, zoals in het nieuwe bp omschreven staat.

 

De welstandscommissie moet het huidige ontwerp toetsen aan de bezwaren in dit beroepschrift, het nieuwe bp, en aan de huidige normen en gevoelens van welstand van de huidige bewoners en rapporteren in heldere rationele taal die ook voor een techneut te begrijpen is.

 

De Monumenten Commissie moet oordelen over het behoud van het aanzicht van de monumentale begraafplaats en de mogelijkheid tot het verkrijgen van de status ‘Beschermd Stadsgezicht’ moet beproefd worden.

 

De nieuwe Gemeente Raad moet zich nog uitlaten en alle bezwaren toetsen aan de nieuwe opinies en veranderde omstandigheden.

 

 

De verleende bouwvergunning dient te worden ingetrokken!

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN:

 

 

-          Vernieuwde Bijlage A:  Commentaar op de Gemeentelijke Parkeer Ballans.

 

 

-          Productie B:     Gemeentelijke Parkeernormen

 

-          Bijlage 2:          Artikel Ehv. Dagbl. Interview  m. Rob van Gijzel d.d. 1-7-2002

 

-          Bijlage C:         Tekening bezonning op verschillende momenten in het jaar.

 

-          Bijlage D:         Zienswijze d.d. 18 juli 2003 aan B&W.

 

-          Bijlage E:         Verklaring van geen bezwaar,  d.d. 28 oktober 2003

 

-          Bijlage F:         Het besteden besluit Gem. Ehv d.d. 18 december 2003

 

-          Productie.        Wijkinfo 26 mei 2003

 

 

-          Brieven  1, 2 en 3  van de voorzitter  VvEigenaren;   A.E.G. van der Velden .

 

 

-          Bekeuring voor mét parkeervergunning op eigen inrit staan.

 

 

-          3 brieven van bewoners van de Zwembadweg.

 

 

-          Handtekeningen lijst

 

 

Hoogachtend,

 

 

Namens de bewoners en bedrijven  van de Zwembadweg, Don Boscostraat en een deel van de Paradijslaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.J.H. Karsen,                                                                                  A.C.M. de Vries van Abbe,

Zwembadweg 6, 8, 8A en 10                                                             Zwembadweg 14

 

kars.karsen@zwembadweg.nl                                     olly.van_abbe@zwembadweg.nl 

 

 

 

 

 

Correspondetie adres:

 

Bewoners Zwembadweg e.o.

Postbus 50

5600 AB  Eindhoven

 

tel. 0616-130.439

e-mail:  bewoners@zwembadweg.nl